Діабет
Ожиріння
Метаболічний
Синдром

науково-медичний журнал

Про журнал
Редакційна політика
Умови публікації

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Науковий медичний журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» видається під егідою Української діабетологічної асоціації та Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Чи потрібен такий журнал? Безперечно! Адже проблема цукрового діабету надзвичайно актуальна наразі, постійно зростає кількість людей із цим захворюванням, ризик розвитку ускладнень, які вражають практично всі органи і системи організму, зростає в кілька разів при цукровому діабеті. Саме тому лікування цього захворювання має бути комплексним, мультидисциплінарним. У терапії беруть участь не тільки ендокринологи-діабетологи, а й лікарі інших медичних спеціальностей ‒ офтальмологи, нефрологи, кардіологи, хірурги, подологи.

Проблема цукрового діабету тісно пов'язана і з ожирінням. Наразі ожиріння є важливою самостійною медичною проблемою, що вимагає пильної уваги і вивчення. Крім того, діабет асоційований із низкою інших клінічних і патофізіологічних феноменів, що часто об'єднують під терміном метаболічний синдром.

Зважаючи на ці міркування, ми взяли на себе сміливість запропонувати Вашій увазі журнал, в якому будуть обговорюватися актуальні проблеми та підходи до лікування цих патологічних станів.

У кожному номері журналу публікуються статті авторитетних міжнародних фахівців. Згідно з наявними домовленостями і з дозволу відповідних журналів ми друкуємо перекладені українською та російською мовами найбільш цікаві та актуальні статті з провідних світових видань. На нашу думку, така тісна співпраця з колегами з інших країн дозволить ознайомити читачів із найсвіжішими даними наукових досліджень у цій галузі медицини.

В журналі публікується і практична інформація, «майстер-класи», присвячені різним питанням лікування цукрового діабету та його ускладнень.

У списку надсилань журналу поштою на перших позиціях стоять лікарі-ендокринологи, члени Української діабетологічної асоціації, сімейні лікарі, лікарі-терапевти. Однак ми дуже сподіваємося, що матеріали, опубліковані в журналі, зацікавлять і лікарів суміжних спеціальностей.

Редакційна політика журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» - незалежне видання для лікарів-практиків. Видається з 2012 року. Мета журналу - післядипломна освіта лікарів-ендокринологів та лікарів загальної практики. Журнал випускається 6 разів на рік. Розповсюджується безкоштовно серед фахівців, у медустановах України, через передплату. Видається видавничим домом «ВІРА ПРОДЖЕКТ».

У жуpналі публікуються пеpедові й оригінальні статті, короткі повідомлення, клінічні випадки, лекції, огляди, листи в pедакцію. Оригінальні статті супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців у цій області.

Надіслані до редакції статті проходять рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Усі представлені матеріали рецензуються та обговорюються pедакційною колегією.

До публікації приймаються статті, які раніше не видавалися. Повне або часткове відтворення статей можливе лише з письмової згоди редакції та з обов'язковим посиланням на «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром». Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. Pедколегія залишає за собою пpаво скорочувати та pедагувати статті. Відмова від публікації може не супроводжуватися роз'ясненням причини і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Відповідальність за достовірність рекламних публікацій несуть рекламодавці.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, якщо один із учасників процесу рецензування або публікації (автор, рецензент або редактор) має зобов'язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді). Фінансові відносини (наприклад, пов'язані з прийомом на роботу, консультаціями, володінням акціями, виплатою гонорарів або висновками експертів), прямі або через близьких родичів - найбільш часта причина виникнення конфлікту інтересів. Проте можливі й інші причини: особисті стосунки, наукове суперництво, інтелектуальні пристрасті.

Автори при поданні рукопису несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових та інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їх роботу. У рукописі повинні бути згадані всі особи й організації, що надали фінансову підтримку, а також брали іншу фінансову або особисту участь.

Умови публікації

Вимоги до оформлення рукописів статей для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром».

Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового видання
згідно з чинними державними стандартами України [1,2] є нагальною вимогою ВАК України [3].Тому звертаємо увагу на оформлення рукописів статей, що подаються для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром».
В статтях, згідно вищенаведеної постанови ВАК України повинні бути такі
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливиминауковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень іпублікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на якіспирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повнимобґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Рукописи статей повинні бути оформленні на аркушах формату А4 з полями: верхнім - 25 мм, боковими і нижнім - 20 мм. Таблиці,рисунки, формули та інші графічні елементи не повинні виходити за межі цих полів. Вони подаються українською або російською мовами у відповідності до вимог, викладених в постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” [4], в електронному виді та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 (без нумерації сторінок (для великих статей можлива нумерація на звороті роздруківки) та обов’язково з підписом автора (ів) на останній сторінці), в текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який повинен бути відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт.(набирається в позиції"точно");

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної
класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті. Прізвища авторів та їх відповідні ініціали, титули і звання, повну назву організації (закладу) слід розміщувати з правого боку.
Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж
розміру (14 p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним
пропускається один рядок.

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на
мові тексту матеріалу. Далі через один рядок перед текстом наводять ключові слова, які вибирають з тексту цього матеріалу і виділяють поліграфічними засобами (бажано курсивом того ж шрифту).

По тексту статті повинно бути чітко видно стан проблеми, її актуальність
і новизна, особистий вклад автора (авторів) в це дослідження. Якщо
передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження (закінчення) буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку „Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску (ів) видань, в якому (их) були надруковані попередні частини цього матеріалу.

Рисунки та формули повинні бути вмонтовані в її електронний текст по
місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок збірника (фактично на
аркуші А5).

Після тексту статі повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні
списки у відповідності до ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ
7.34-81, ГОСТ 7.40-82.

Бібліографічні записи в пристатейних бібліографічних списках повинні
бути пронумеровані, а по тексту статті необхідно подати відповідні на них
посилання.

Після бібліографічного списку необхідно розмістити анотації на
англійській мові та ще на одній з мов, що не відповідає мові оригіналу статті – російській або українській.

До матеріалів статті необхідно додавати авторську довідку (вказати місце
роботи чи навчання, посаду, наукові ступені та вчені звання, контактні
телефони, почтову адресу для переписки, при можливості „Email”) та
рекомендацію наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у вигляді витягу з протоколу засідання, на якому вона розглядалась, завіреного керівництвом та печаткою закладу.
За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який
рекомендував її для опублікування. Рецензент статті (призначається редколегією) несе відповідальність за рекомендацію статті до друку.

Література:

1. ГОСТ 7.5-88 СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания.
Элементы издательского оформления.- М.: Изд-во стандартов, 1988. – 29 с.

2. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие
требования. Взамен ГОСТ 7.9-77. – Введен 01.07.97.

3. Атестаційний процес: нормативна база. Про підвищення вимог до
фахових видань, внесених до переліків ВАК України. Постанова Президії
Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1. - Бюлетень
Вищої атестаційної комісії України №1. - 2003.

4. Атестаційний процес: нормативна база. Про формування нового
переліку наукових фахових видань. (Із наказу ВАК України від 24 січня 2009 р. №29) - Бюлетень Вищої атестаційної комісії України №2. - 2009.

04655, м. Київ
Кудрявський узвіз, 5-Б, офіс 209
тел.: (044) 272-29-22
doms.vira@gmail.com

Видання призначене для медичних установ та лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях і симпозіумах з медичної тематики. Матеріали друкуються українською та російською мовами. Редакція залишає за собою право редагувати надані матеріали. Повне або часткове відтворення опублікованих матеріалів можливе лише за згодою редакції. Свідоцтво про реєстрацію КВ№ 18943-7733Р